Web Based Linkage
two_trans
Ergin Elmacioglu1  ergin@psu.edu
Min-Yen Kan2   kanmy@comp.nus.edu
Dongwon Lee1    dongwon@psu.edu
Yi Zhang3   yiz@soe.ucsc.edu
1The Pennsylvania State University, USA
2National University of Singapore, Singapore
3University of California, Santa Cruz, USA