CONGRATULATIONS TO ALL WINNERS!

Results of NOI'98 (21st March 1998)

FINAL SELECTION (24th June 1998)
Lap-tops Winners          IOI'98 Participants
Ng Yee Pern HCJC   Chan Sin Huan RI
Tan Chun Kiat RJC   Chiu Jiawei TCHS
Tan Tian Xiong, Fabian NJC   Leong Derek RJC
Teng Junbin RI   Tan Chun Kiat RJC
      (Reserve) Tan Tian Xiong, Fabian NJC

TOP SECONDARY SCHOOL CONTESTANTS
Huang Xin Dunman High School
Teng Junbin Raffles Institution

TOP JUNIOR COLLEGES
Hwa Chong Junior College
Raffles Junior College

TOP SECONDARY SCHOOLS
Dunman High School
Raffles Institution

MEDALLISTS
GOLD medallists SILVER medallists BRONZE medallists
Huang Xin DHS       Chai Sheng Hau AJC            Chen Jiahao RJC
Kong Eu Tak HCJC Chan Chee Jin, Steven RJC Edward Samuel Rankin RJC
Lim Hong Ping HCJC Chan Sin Huan RI Gho Zhengheng TCHS
Ng Yee Pern HCJC Chiu Jiawei TCHS Goh Yang-En, Timothy RJC
Tan Chun Kiat RJC Goh Chong Hock, Kelvin TCHS Ho Chung Shing TCHS
Tan Tian Xiong, Fabian NJC Goh Fun YJC Kwok Yangbin ACS(Ind)
Teng Junbin RI Leong Derek RJC Leong Wai Kay VJC
Yuen Siu Hong HCJC Lim Chenhao, Kelvin ACJC Liemhetcharat Somchaya RI
    Ong Kian Win HCJC Lin Guanrui VJC
    Tay Kah Keng RI Ma Zixuan TCHS
    Teo Hoon Jin, Andy NJC Ng Wen Long SJI
    Wan Wei Chung, Andrew NJC Phua Zheng Qi, Daryl TCHS
    Xu Xiao Xi HCJC Tan Kint Land, Aaron RJC
        Tan Yin Chet, Cheston HCJC
        Tay Kah Seng RI
        Tay Kwan Ann AJC
        Toh Kim Huat AJC
        Yeo Kar Siong HCJC
LEGEND
Junior Colleges          Secondary Schools
AJC Anderson Junior College   ACS(Ind) Anglo-Chinese School (Independent)
ACJC Anglo-Chinese Junior College   DHS Dunman High School
HCJC Hwa Chong Junior College   RI Raffles Institution  
NJC National Junior College   SJI St. Joseph's Institution
RJC Raffles Junior College   TCHS The Chinese High School
VJC Victoria Junior College      
YJC Yishun Junior College