Publications / Code

Selected Conference Publications

 1. Renchi Yang, Jieming Shi, Keke Huang, and Xiaokui Xiao.
  Scalable and Effective Bipartite Network Embedding.
  Proceedings of the International Conference on Management of Data (SIGMOD), to appear, 2022.

 2. Xinjian Luo, Xiaokui Xiao, Yuncheng Wu, Juncheng Liu, and Beng Chin Ooi.
  A Fusion-Denoising Attack on InstaHide with Data Augmentation.
  Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), to appear, 2022.

 3. Juncheng Liu, Kenji Kawaguchi, Bryan Hooi, Yiwei Wang, and Xiaokui Xiao.
  EIGNN: Efficient Infinite-Depth Graph Neural Networks.
  Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), to appear, 2021.

 4. Tianyuan Jin, Keke Huang, Jing Tang, and Xiaokui Xiao.
  Optimal Streaming Algorithms for Multi-Armed Bandits.
  Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML), pages 5045-5054, 2021.

 5. Tianyuan Jin, Pan Xu, Jieming Shi, Xiaokui Xiao, and Quanquan Gu.
  MOTS: Minimax Optimal Thompson Sampling.
  Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML), pages 5074-5083, 2021.

 6. Tianyuan Jin, Jing Tang, Pan Xu, Keke Huang, Xiaokui Xiao, and Quanquan Gu.
  Almost Optimal Anytime Algorithm for Batched Multi-Armed Bandits.
  Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML), pages 5065-5073, 2021.

 7. Tianyuan Jin, Pan Xu, Xiaokui Xiao, and Quanquan Gu.
  Double Explore-then-Commit: Asymptotic Optimality and Beyond.
  Proceedings of the Annual Conference on Learning Theory (COLT), pages 2584-2633, 2021.

 8. Xinjian Luo, Yuncheng Wu, Xiaokui Xiao, and Beng Chin Ooi.
  Feature Inference Attack on Model Predictions in Vertical Federated Learning.
  Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 181-192, 2021.

 9. Renchi Yang, Jieming Shi, Yin Yang, Keke Huang, Shiqi Zhang, and Xiaokui Xiao.
  Effective and Scalable Clustering on Massive Attributed Graphs.
  Proceedings of the Web Conference (WWW), pages 3675-3687, 2021.
  [Code]

 10. Cong Yue, Zhongle Xie, Meihui Zhang, Gang Chen, Beng Chin Ooi, Sheng Wang, and Xiaokui Xiao.
  Analysis of Indexing Structures for Immutable Data.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 925-935, 2020.

 11. Wentian Guo, Yuchen Li, Mo Sha, Bingsheng He, Xiaokui Xiao, and Kian-Lee Tan.
  GPU-Accelerated Subgraph Enumeration on Partitioned Graphs.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 1067-1082, 2020.

 12. Keke Huang, Jing Tang, Xiaokui Xiao, Aixin Sun, and Andrew Lim.
  Efficient Approximation Algorithms for Adaptive Target Profit Maximization.
  Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 649-660, 2020.

 13. Tianyuan Jin, Jieming Shi, Xiaokui Xiao, and Enhong Chen.
  Efficient Pure Exploration in Adaptive Round Model.
  Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), pages 2041-2049, 2019.

 14. Haipei Sun, Xiaokui Xiao, Issa Khalil, Yin Yang, Zhan Qin, Wendy Hui Wang, and Ting Yu.
  Analyzing Subgraph Statistics from Extended Local Views with Decentralized Differential Privacy.
  Proceedings of the ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS), pages 703-717, 2019.

 15. Renchi Yang, Xiaokui Xiao, Zhewei Wei, Sourav Bhowmick, Jun Zhao, and Rong-Hua Li.
  Efficient Algorithms for Local Clustering via Heat Kernels.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 1339-1356, 2019.

 16. Jing Tang, Keke Huang, Xiaokui Xiao, Laks V.S. Lakshmanan, Xueyan Tang, Aixin Sun, and Andrew Lim.
  Efficient Approximation Algorithms for Adaptive Seed Minimization.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 1096-1113, 2019.

 17. Zhewei Wei, Xiaodong He, Xiaokui Xiao, Sibo Wang, Yu Liu, Xiaoyong Du, and Ji-Rong Wen.
  PRSim: Sublinear Time SimRank Computation on Large Power-Law Graphs.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 1042-1059, 2019.

 18. Ning Wang, Xiaokui Xiao, Yin Yang, Jun Zhao, Siu Cheung Hui, Hyejin Shin, Junbum Shin, and Ge Yu.
  Collecting and Analyzing Multidimensional Data with Local Differential Privacy.
  Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 638-649, 2019.

 19. Zhewei Wei, Xiaodong He, Xiaokui Xiao, Sibo Wang, Shuo Shang, and Jirong Wen.
  TopPPR: Top-k Personalized PageRank Queries with Precision Guarantees on Large Graphs .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 441-456, 2018.

 20. Jing Tang, Xueyan Tang, Xiaokui Xiao, and Junsong Yuan.
  Online Processing Algorithms for Influence Maximization.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 991-1005, 2018.

 21. Rong-Hua Li, Lu Qin, Fenghua Ye, Jeffrey Xu Yu, Xiaokui Xiao, Nong Xiao, and Zibin Zheng.
  Skyline Community Search in Multi-valued Networks.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 457-472, 2018.

 22. Ning Wang, Xiaokui Xiao, Yin Yang, Ta Duy Hoang, Hyejin Shin, Junbum Shin, and Ge Yu.
  PrivTrie: Effective Frequent Term Discovery under Local Differential Privacy .
  Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 821-832, 2018.

 23. Lu Chen, Qilu Zhong, Xiaokui Xiao, Yunjun Gao, Pengfei Jin, and Christian S. Jensen.
  Price-and-Time-Aware Dynamic Ridesharing.
  Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 1061-1072, 2018.

 24. Kai Han, Yuntian He, Xiaokui Xiao, Shaojie Tang, Fei Gui, Chaoting Xu, Jun Luo.
  Budget-Constrained Organization of Influential Social Events .
  Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 917-928, 2018.

 25. Rong-Hua Li, Qiangqiang Dai, Lu Qin, Guoren Wang, Xiaokui Xiao, Jeffrey Xu Yu, and Shaojie Qiao.
  Efficient Signed Clique Search in Signed Networks.
  Proceedings of the IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 245-256, 2018.

 26. Zhan Qin, Ting Yu, Yin Yang, Issa Khalil, Xiaokui Xiao , and Kui Ren.
  Generating Synthetic Decentralized Social Graphs with Local Differential Privacy .
  Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communication Security (CCS), pages 425-438, 2017.

 27. Sibo Wang, Renchi Yang, Xiaokui Xiao, Zhewei Wei, and Yin Yang.
  FORA: Simple and Effective Approximate Single-Source Personalized PageRank .
  Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), pages 505-514, 2017.
  [Code]

 28. Ning Wang, Xiaokui Xiao, Yin Yang, Zhenjie Zhang, Yu Gu, and Ge Yu.
  PrivSuper: a Superset-First Approach to Frequent Itemset Mining under Differential Privacy.
  Proceedings of the 33rd International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 809-820, 2017.

 29. Boyu Tian and Xiaokui Xiao.
  SLING: A Near-Optimal Index Structure for SimRank.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 1859-1874, 2016.
  [Code]

 30. Jun Zhang, Xiaokui Xiao, and Xing Xie.
  PrivTree: A Differentially Private Algorithm for Hierarchical Decompositions .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 155-170, 2016.
  [Code]

 31. Zhan Qin, Yin Yang, Ting Yu, Issa Khalil, Xiaokui Xiao , and Kui Ren.
  Heavy Hitter Estimation over Set-Valued Data with Local Differential Privacy .
  Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communication Security (CCS), pages 192-203, 2016.

 32. Bolong Zheng, Kai Zheng, Xiaokui Xiao, Han Su, Hongzhi Yin, and Xiaofang Zhou.
  Keyword-Aware Continuous kNN Query on Road Networks.
  Proceedings of the 32nd International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 871-882, 2016.

 33. Dong Xie, Guanru Li, Bin Yao, Xuan Wei, Xiaokui Xiao , Yunjun Gao, and Minyi Guo.
  Practical Private Shortest Path Computation Based on Oblivious Storage .
  Proceedings of the 32nd International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 361-372, 2016.

 34. Ning Chen, Steven C. H. Hoi, Shaohua Li, and Xiaokui Xiao .
  Mobile App Tagging.
  Proceedings of the 9th International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), pages 63-72, 2016.

 35. Youze Tang, Yanchen Shi, and Xiaokui Xiao .
  Influence Maximization in Near-Linear Time: A Martingale Approach .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 1539-1554, 2015.
  [Code]

 36. Sibo Wang, Wenqing Lin, Yi Yang, Xiaokui Xiao , and Shuigeng Zhou.
  Efficient Route Planning on Public Transportation Networks: A Labelling Approach .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 967-982, 2015.
  [Code]

 37. Sibo Wang, Xiaokui Xiao, and Chun-Hee Lee.
  Crowd-Based Deduplication: An Adaptive Approach.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 1263-1277, 2015.
  [Code]

 38. Jun Zhang, Graham Cormode, Cecilia Procopiuc, Divesh Srivastava, and Xiaokui Xiao.
  Private Release of Graph Statistics using Ladder Functions .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 731-745, 2015.

 39. Wenqing Lin, Xiaokui Xiao, Xing Xie, and Xiaoli Li.
  Network Motif Discovery: A GPU Approach.
  Proceedings of the 31st International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 831-842, 2015.

 40. Youze Tang, Xiaokui Xiao, and Yanchen Shi.
  Influence Maximization: Near-Optimal Time Complexity Meets Practical Efficiency .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 75-86, 2014.
  [Code]

 41. Andy Diwen Zhu, Wenqing Lin, Sibo Wang, and Xiaokui Xiao .
  Reachability Queries on Large Dynamic Graphs: A Total Order Approach .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 1323-1334, 2014.
  [Code]

 42. Jun Zhang, Graham Cormode, Cecilia Procopiuc, Divesh Srivastava, and Xiaokui Xiao.
  PrivBayes: Private Data Release via Bayesian Networks.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 1423-1434, 2014.
  [Code]

 43. Wenqing Lin, Xiaokui Xiao, and Gabriel Ghinita.
  Large-Scale Frequent Subgraph Mining in MapReduce.
  Proceedings of the 30th International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 844-855, 2014.
  [Code]

 44. Andy Diwen Zhu, Xiaokui Xiao, Sibo Wang, and Wenqing Lin.
  Efficient Single-Source Shortest Path and Distance Queries on Large Graphs .
  Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), pages 998-1006, 2013.

 45. Jun Zhang, Xiaokui Xiao, Yin Yang, Zhenjie Zhang, and Marianne Winslett.
  PrivGene: Differentially Private Model Fitting Using Genetic Algorithms .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 665-676, 2013.
  [Code]

 46. Yufei Tao, Wenqing Lin, and Xiaokui Xiao .
  Minimal Mapreduce Algorithms.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 529-540, 2013.

 47. Andy Diwen Zhu, Hui Ma, Xiaokui Xiao, Siqiang Luo, Youze Tang, and Shuigeng Zhou.
  Shortest Path and Distance Queries on Road Networks: Towards Bridging Theory and Practice .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 857-868, 2013.

 48. Lingkun Wu, Wenqing Lin, Xiaokui Xiao, and Yabo Xu.
  LSII: An Indexing Structure for Exact Real-Time Search on Microblogs .
  Proceedings of the 29th International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 482-493, 2013.

 49. Bin Yao, Feifei Li, and Xiaokui Xiao.
  Secure Nearest Neighbor Revisited.
  Proceedings of the 29th International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 733-744, 2013.

 50. Jia Xu, Zhenjie Zhang, Xiaokui Xiao, Yin Yang, and Ge Yu.
  Differentially Private Histogram Publication.
  Proceedings of the 28th International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 32-43, 2012.

 51. Wenqing Lin, Xiaokui Xiao, James Cheng, and Sourav Bhowmick.
  Efficient Algorithms for Generalized Subgraph Query Processing .
  Proceedings of the 21st ACM Interantional Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), pages 325-334, 2012.

 52. HweeHwa Pang, Xiaokui Xiao, and Jialie Shen.
  Obfuscating the Topical Intention in Enterprise Text Search .
  Proceedings of the 28th International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 1168-1179, 2012.

 53. Xiaokui Xiao, Gabriel Bender, Michael Hay, and Johannes Gehrke.
  iReduct: Differential Privacy with Reduced Relative Errors.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 229-240, 2011.

 54. Xiaokui Xiao, Bin Yao, and Feifei Li.
  Optimal Location Queries in Road Network Databases.
  Proceedings of the 27th International Conference on Data Engineering (ICDE), pages 804-815, 2011.
  [Code]

 55. Changjiu Jin, Sourav S. Bhowmick, Xiaokui Xiao , James Cheng, and Byron Choi
  GBLENDER: Towards Blending Visual Query Formulation and Query Processing in Graph Databases .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 111-122, 2010.
   
 56. Xiaokui Xiao, Ke Yi, and Yufei Tao.
  The Hardness and Approximation Algorithms for L-Diversity .
  Proceedings of the 13th International Conference on Extending Database Technology
  (EDBT), pages 135-146, 2010.
   
 57. Xiaokui Xiao, Guozhang Wang, and Johannes Gehrke.
  Differential Privacy via Wavelet Transforms.
  Proceedings of the 26th International Conference on Data Engineering
  (ICDE), pages 225-236, 2010.
  [Code]
   
 58. Xiaokui Xiao and Yufei Tao.
  Dynamic Anonymization: Accurate Statistical Analysis with Privacy Preservation .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD), pages 107-120, 2008.
   
 59. Jiexing Li, Yufei Tao, and Xiaokui Xiao.
  Preservation of Proximity Privacy in Publishing Numerical Sensitive Data .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data
  (SIGMOD), pages 473-486, 2008.
   
 60. Yufei Tao, Xiaokui Xiao, Jiexing Li, and Donghui Zhang.
  On Anti-Corruption Privacy Preserving Publication.
  Proceedings of the 24th International Conference on Data Engineering
  (ICDE), pages 725-734, 2008.
   
 61. Raymond Chi-Wing Wong, Yufei Tao, Ada Wai-Chee Fu, and Xiaokui Xiao.
  On Efficient Spatial Matching.
  Proceedings of the 33rd International Conference on Very Large Data Bases
  (VLDB), pages 579-590, 2007.
   
 62. Xiaokui Xiao and Yufei Tao.
  m-Invariance: Towards Privacy Preserving Re-publication of Dynamic Datasets .
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data
  (SIGMOD), pages 689-700, 2007.
   
 63. Xiaokui Xiao and Yufei Tao.
  Anatomy: Simple and Effective Privacy Preservation.
  Proceedings of the 32nd International Conference on Very Large Data Bases
  (VLDB), pages 139-150, 2006.
   
 64. Yufei Tao, Xiaokui Xiao, and Shuigeng Zhou.
  Mining Distance-based Outliers from Large Databases in Any Metric Space .
  Proceedings of the 12th ACM SIGKDD International Conference On Knowledge Discovery and Data Mining
  (SIGKDD), pages 394-403, 2006.
   
 65. Xiaokui Xiao and Yufei Tao.
  Personalized Privacy Preservation.
  Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data
  (SIGMOD), pages 229-240, 2006.
   
 66. Yufei Tao, Xiaokui Xiao, and Jian Pei.
  SUBSKY: Efficient Computation of Skylines in Subspaces.
  Proceedings of the 22nd IEEE International Conference on Data Engineering
  (ICDE), 2006.
   
 67. Yufei Tao, Reynold Cheng, Xiaokui Xiao, Wang Kay Ngai, Benjamin Kao, and Sunil Prabhakar.
  Indexing Multi-Dimensional Uncertain Data with Arbitrary Probability Density Functions .
  Proceedings of the 31st International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), pages 922-933, 2005.